Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

karolinnaa
18:09
0244 de6d 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viadivi divi
karolinnaa
18:06
1536 6dbb 390
Reposted fromzciach zciach vianebthat nebthat
karolinnaa
18:06
4222 c8fd 390
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viadivi divi

September 24 2019

karolinnaa
14:33
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
karolinnaa
14:33
0642 e701 390
Reposted fromzciach zciach
karolinnaa
14:28
3943 3b8d 390
Reposted fromGreyscale Greyscale viairmelin irmelin
karolinnaa
14:26
4640 fd3a 390
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin
karolinnaa
14:23
8002 2ba3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
karolinnaa
14:21
2056 314a 390
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
karolinnaa
14:19
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec?
Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
karolinnaa
14:16

repost if you should be doing something that ISN’T soup.

Reposted fromwormstache wormstache viairmelin irmelin
karolinnaa
14:16
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
karolinnaa
14:15
Reposted fromtgs tgs viairmelin irmelin
karolinnaa
14:13
3173 a1aa 390
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
karolinnaa
14:12
6210 871d 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viairmelin irmelin

September 19 2019

karolinnaa
11:03
2945 35dd 390
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin

August 23 2019

karolinnaa
21:01
9435 8fa0 390
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin

July 05 2019

karolinnaa
20:21
2756 f065 390
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie vianyaako nyaako

July 04 2019

karolinnaa
16:14
6137 3556 390
Bohdan Zadura

July 03 2019

karolinnaa
20:14
9049 39cb 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl