Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

4997 c898 390
karolinnaa
3425 0146 390
Reposted fromkita kita viasuzannekhaleen suzannekhaleen
karolinnaa
1417 b9bf 390
Reposted fromnazarena nazarena viasuzannekhaleen suzannekhaleen
karolinnaa
3985 9e91 390
Sylwia Chutnik "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasuzannekhaleen suzannekhaleen
karolinnaa
karolinnaa
0650 f329 390
karolinnaa
9307 d8f8 390
karolinnaa
karolinnaa
karolinnaa
karolinnaa
3916 2eba 390
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viasuzannekhaleen suzannekhaleen
karolinnaa
2882 c985 390
Reposted fromtwocent twocent viasuzannekhaleen suzannekhaleen
karolinnaa
1340 aa84 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaSkydelan Skydelan
karolinnaa
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan

June 17 2017

karolinnaa
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
karolinnaa
- Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. - Ja nigdy nie odpuszczam, ja odkładam na później.
— "Pierwsza miłość"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
karolinnaa
4398 4ceb 390
Reposted fromarbuzy arbuzy viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
karolinnaa
Najbardziej tęsknię za Tobą, gdy stoisz obok mnie i milczysz do mnie
karolinnaa
9450 9080 390
2 lata minęły, a mnie nic nie minęło..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl